Zápis do MŠ

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2023/2024

do Mateřské školy Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Vážení rodiče,

i v letošním roce se uskuteční zápis za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání žádosti.

Jak postupovat:

  1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
  2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
  3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu:  www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 17. 4. 2023 do 11. 5. 2023. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti, která je ke stažení zde.
  4. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
  5. Přiložte k žádosti povinné dokumenty:
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně doložte, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně, a to nejpozději do 31. 5. 2023. Tiskopis ke stažení zde.
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.

Doručení žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy a dostavte se spolu se svým dítětem v termínu:

Ve čtvrtek 11. 5.  2023 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo v pátek 12.5. 2023 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod.