Spolek rodičů

Stanovy

Spolku rodičů při Mateřské škole Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Článek I
Základní ustanovení
 1. Spolek rodičů (dále jen Spolek) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců a dalších fyzických i právnických osob, kteří se zajímají o výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj dětí.
 2. Spolek hájí práva a zájmy dětí.
 3. Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích, orgánech státní správy samosprávy a jiných organizacích.
 4. Spolek je právnickou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku.
Článek II
Název
 1. Spolek rodičů při Mateřské škole Třebeš.
Článek III
Sídlo
 1. Mateřská škola Sluníčko, Hradecká 1, Hradec Králové ll
 2. IČ: 26677636
Článek IV
Účel spolku

Ke splnění základních cílů spolek zejména:

 • seznamuje vedení MŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podílí se na jejich vyřizování, spolupracuje s pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci školy,
 • přispívá MŠ dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky
  při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,
 • podporuje zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí,
 • pořádá kulturní, společenské a osvětové akce pro žáky MŠ.
Článek V
Členství a orgány spolku
 1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Zasedání členské schůze se bude konat formou dílčích schůzí jedenkrát za rok v měsíci září. Hlasy členů se sčítají.
 2. Statutárním orgánem Spolku je výbor, který má minimálně 3 a maximálně 7 členů. Členy výboru volí členská schůze. Funkční období výboru je maximálně 4leté.
 3. Členská schůze schvaluje návrh změny výše členského rodičovského příspěvku na školní rok, vyjadřuje se k plánu činností výboru a k zprávám o činnosti Spolku, ke změně stanov, k personálnímu složení výboru, podává podněty či návrhy na změny fungování Spolku.
 4. Členství ve Spolku vzniká přijetím za člena na základě podobné písemné (individuální či hromadné) přihlášky. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán spolku.
 5. Členem Spolku může být i právnická osoba nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem dítěte MŠ Sluníčko, která souhlasí se stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.
 6. Členové Spolku vyjádří svůj souhlas se stanovami podpisem při zaplacení členských příspěvků a tímto podpisem i stvrzují, že budou jednat v souladu s těmito stanovami.
 7. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení nebo jeho vyloučením dle §239 a 240 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě uvedené v čl. VII odst. 1 těchto stanov.
 8. Výbor, který je složen výhradně z členů Spolku, členství ve výboru je neplacené. Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánů činnosti Spolku, změny stanov, sestavuje rozpočet na roční období, předkládá členské schůzi roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje členské schůzi výši ročního příspěvku ke schválení. Výbor zasedá dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce MŠ Sluníčko.
 9. Členové výboru si volí předsedu a dle potřeby příp. další funkcionáře. Předseda je oprávněn jednat jménem Spolku ve všech záležitostech Spolku a v souladu ~ platnými právními předpisy. O svých veškerých právních jednáních je předseda povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor.
Článek VI
Členská schůze
 1. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka.
 2. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku.
 3. Náhradní zasedání členské schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku.
 4. Pozvánku na zasedání členské schůze (náhradní zasedání členské schůze) výbor oznamuje těmito způsoby:
  • oznámení ve Sdělení rodičům
  • vyvěšením na www stránkách školy MŠ Sluníčko
Článek VII
Členský příspěvek a seznam členů
 1. Členský příspěvek na příslušný školní rok je splatný vždy nejpozději k 31.12., pokud není statutárním orgánem tato lhůta prodloužena. Nezaplacením příspěvků do uvedeného data členství zaniká.
 2. Zápisy a výmazy v seznamu členů je oprávněn provádět pouze předseda Spolku. Seznam členů je neveřejný a je aktualizován vždy v případě jeho změny, a to bez zbytečných odkladů.
Článek VIII
Práva a povinnosti členů
 1. Členství zavazuje každého člena k zaplacení ročních členských příspěvků.
 2. Člen je povinen dodržovat stanovy Spolku.
 3. Člen má právo na požádání nahlédnout do přehledu příjmů a výdajů Spolku.
 4. Člen má právo volit a být volen do výboru Spolku.
 5. Člen má právo se aktivně podílet na činnosti Spolku.
Článek IX
Zásady hospodaření
 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:
  • členských příspěvků členů Spolku
  • dobrovolných darů členů Spolku
  • darů sponzorů
  • dotací od obce
  • výnosu z akcí pořádaných Spolkem nebo ve prospěch Spolku
  • dotací a grantů podaných Spolkem
 2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu.
 3. Výdaje jsou určeny na materiální a finanční pomoc MŠ Sluníčko a jejím žákům.
 4. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu.
 5. Právo disponovat s finančními prostředky má předseda, pokladník a to každý samostatně. O svých veškerých právních jednáních je předseda i pokladník povinen bez zbytečných odkladů informovat výbor.
 6. Výbor předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Spolku min. lx ročně členské schůzi.
 7. Kontrola hospodaření je prováděna kontrolní komisí min. lx ročně, je-li komise ustanovena. O výsledku informuje tato komise výbor Spolku a její zpráva je součástí zprávy o činnosti a hospodaření pro členskou schůzi.
Článek X
Zánik spolku
 1. O zrušení Spolku, příp. o jeho fúzi s jiným spolkem, rozhoduje členská schůze.
 2. V případě zániku Spolku provede zvolený likvidátor likvidaci Spolku. Likvidační zůstatek je likvidátorem nabídnut spolku s účelem obdobným.
Článek XI
Závěrečné ustanovení
 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Spolku.
 2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí a plně nahrazují stanovy Spolku ze dne: 16.4.2016
 3. Tyto stanovy nabývají účinností datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu.
 4. Stanovy ve výše uvedeném znění jsou uloženy v sídle Spolku.