Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Vnitřní řád  školní výdejny

Platnost od: 1.3.2023 Spisový znak: 1.2.    
Č.j.: MSS/1017/2023 Počet příloh: 1
Nahrazuje směrnici č.j.: MSS/1088/2021 ze dne 1.9.2021

 

Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy. Její hlavní činnost je příprava jídel pro děti MŠ Sluníčko, Štefánikova a MŠ Třebeš. Odvoz obědů do MŠ Třebeš zajišťuje firma Autodoprava Fiala, HK.

Školní stravování vyplývá ze Školského zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Min, školství o školním stravování č. 107/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní  a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin. Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem. Další ustanovení  §30 Školského zákona č.561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů upravuje Školní řád mateřské školy.

            Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ v době jídla (vyhláška č. 151/2018 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o stravování č. 107/2008 Sb., a dospělých zaměstnanců školy). Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní na počátku docházky do MŠ „přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího režimu jsou rodiče povinni nahlásit vedoucí školní jídelny.

Stravné, evidence strávníků, platby stravného a uzávěrky, přihlášení  a odhlášení stravy jsou zpracovávány pomocí programového vybavení Vavruška.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ

 • přesnídávku 8,30  –   9,00 hod.
 • oběd 11,30 –  12,15 hod.
 • svačinu 14,00 –  14,30 hod.
 • pitný režim celodenně

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin – Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní, na MŠ Třebeš se jídlo dováží v gastronádobách. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim je dodržován denně přísunem tekutin na třídách, při pobytu na školní zahradě prostřednictvím pítek.

Organizace provozu stravování

 1. Provoz ŠJ
 • Výdejní doba obědů – pro děti a zaměstnance od 11,30 – 12,15

                                      – pro odběr do jídlonosičů – na kuchyňkách MŠ a to vždy  před výdejem na jednotlivých třídách

V době oběda za bezpečnost dětí zodpovídají pedagogické pracovnice.                                      – Zákaz odběru do skleněných nádob!

 

 • Výše stravného

Vyhláška     107/2005 Sb., ukládá školním jídelnám, aby stravované děti zařazovaly do věkových kategorií dle věku, kterého dosáhnou v průběhu celého školního roku (1.9. – 31.8.). V praxi to znamená, že budou v MŠ děti ve věku 3-6r. a 7-10r. Děti v kategorii 7-10r. budou mít vyšší normu, porci a cenu jídla.

 

Děti 3 – 6 let Děti  7 let
Přesnídávka 12,- Kč Přesnídávka  13,- Kč
Oběd 25,- Kč Oběd 28,-Kč
Svačina 11,- Kč Svačina  11,- Kč
Pitný režim cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě
Celodenní strava 48,- Kč Celodenní strava 52,- Kč

 

 

Výše stravného na zvýšené náklady při neodhlášení stravy od druhého dne nepřítomnosti dítěte.

Děti 3 – 6 let Děti  7 let
Celodenní strava          109,- Kč Celodenní strava          113,- Kč
Strava bez odpolední svačiny 88,- Kč Strava bez odpolední svačiny 92,- Kč

 

 

 

 • Výdej obědů
MŠ Třebeš
1. třída 11,30 hod.
2. třída 11,45 hod.
3. třída 12,00 hod.

 

 

 1. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Dítě má právo na školní stravování. Je-li v době podávání jídla ve škole, stravuje se vždy.

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit prostřednictvím boxu umístěného v budově MŠ, webových stránek www.odhlaska.cz, na e-mail jidelna@skolakslunicko.cz nebo telefonicky na tel. čísle 725 796 378 , 495 274 596 (vedoucí školní jídelny pí. Flégrová), a to vždy nejpozději den předem do 11:30 hodin na další den.

Neodhlášenou stravu (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době před výdejem stravy na jednotlivých třídách MŠ. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte, kdy oběd není odhlášen, platí rodič zvýšené náklady za stravu a může si stravu ve stanovený čas odebrat. Podrobný návod k odhlašování a přihlašování stravy je na webových stránkách školy a na nástěnkách u jednotlivých tříd.

Rodič si může stravu vyzvednout do jídlonosičů. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu. Dospělý strávník má právo odebrat stravu pouze v případě, že v tomto dni odpracoval alespoň 3 hodiny.

 

 1. Úhrada stravného

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravné  v určeném termínu a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole. Stravné  se hradí prostřednictvím účtu  mateřské školy (č. účtu:192511/0100) a to k 10 dni měsíce.  Variabilní symbol žáka je evidenční číslo strávníka, které dítěti přiděluje vedoucí školní jídelny. Strávník má nárok na odebrání stravy jen pokud je na jeho kontě obnos, který plně pokryje cenu stravy. Stav konta si mohou zákonní zástupci individuálně zjistit na obrazovce odhlašovacího boxu. Neplacení stravy je důvod k ukončení docházky do MŠ.

Měsíční záloha celodenní stravy  (průměrný počet dní v měsíci 20dní …….960,- Kč (7. leté děti 1040,- Kč).

 

4. Způsob účtování stravného

K účtování o stravném používá organizace tyto účty:

                                                            241 10  – bankovní účet

                                                            261 10  –  pokladna

                                                            315 33  – pohledávky stravné

                                                            324 33  – zálohy stravné

                                                        377 13  – krátkodobé pohledávky stravné

                                                            602 41   – tržby stravné   děti

                                                        602 42 – tržby stravné zaměstnanci                                          

Předpis stravného se zaúčtuje měsíčně účetním dokladem  na základě podkladů z jednotlivých jídelen (přehled plateb) na účet MD 377 13 a D 602 41, 602 42.

Skutečně zaplacené zálohy na stravné se zaúčtují na základě bankovního výpisu na účet

MD 241 10, D 324 33, MD 324 33 a D 377 13.

Vratky stravného se účtují převodem z bankovního účtu MD 324 31 a D 241 10.

Vratky stravného v hotovosti z pokladny se účtují MD 324 31 a D 261 10.

 1. Vyúčtování stravného

V případě, že dítě do MŠ nedocházelo v určité dny, přeplatek za stravné je použit v následujícím měsíci a o tyto přeplatky je platba ponížena.

Vyúčtování je prováděno 1x ročně, po uplynutí školního roku, nejpozději do 31.8.

            – přeplatek bude převeden zpět na účet poplatníka

            – zůstane na kontě strávníka na příští školní rok

            – vyzvedne si zůstatek v hotovosti v dohodnutém termínu

 

 1. Další opatření

V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65°C a je určen k přímé spotřebě. Tepelně upravené pokrmy jsou vydávány ve stanovené lhůtě 4 hodin od dokončení tep. úpravy. Při odběru do jídlonosiče musí být nádoby čisté, v opačném případě do nich nebude jídlo vydáno.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v dětské šatně a na webu MŠ.

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá pí. Flégrová, vedoucí ŠJ.

Telefon školní jídelny: 495 274 596, 725 796 398

 S touto směrnicí jsou rodiče seznámeni na první třídní schůzce a prostřednictvím nástěnek.

 

 1. Dietní stravování

Mateřská škola Sluníčko nezajišťuje dietní stravování. Děti, které mají omezení ze zdravotních důvodů,  si mohou donést stravu z domova. Toto omezení musí být stanoveno na základě lékařského potvrzení a  splňovat kritéria dietního stravování.  ŠJ může  po dohodě s rodiči přizpůsobit recepturu daného jídla dle možností. S jídelním lístkem se mohou  rodiče obeznámit prostřednictvím web. stránek nebo nástěnek v šatnách dětí. Na jídelním lístku jsou uvedeny alergeny.

 

V Hradci Králové dne: 1.3.2023

 

 

 

…………………………….                                      ………………………………………..

 1. Flégrová, vedoucí ŠJ                     Mgr.  E. Kotková, ředitelka školy

Doporučená četnost měsíčně – orientační přehled pro dodržení daných pravidel

 

POLÉVKY ČETNOST
Zeleninová 12 x
Luštěninová 4 x
Rybí 2 – 4 x
Obilné zavářky (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus…) 4 x
HLAVNÍ JÍDLA  
Drůbež (kuře, krůta, slepice) nebo králík Min. 3 x
Ryby 2 -3 x
Vepřové maso Max. 4 x
Bezmasé, nesladké jídlo (včetně luštěnin bez masa) 4 x
Sladké jídlo Max. 2x
Luštěninové jídlo 2 x
Vnitřnosti (játra, ledvinky) 1 x za 3 měsíce
PŘÍLOHY  
Obiloviny (celozrnné těstoviny, rýže, kuskus) 7 x
Brambory (v různých úpravách) 2 – 3 týdně
Houskový knedlík Max. 2 x
ZELENINA  
Zelenina čerstvá 8 x
Zelenina tepelně upravená 4 x
NÁPOJE  
Neslazený, nemléčný nápoj – každý den ANO
Mléčný nápoj je vždy doplněný možností zvolit nemléčný – vždy ANO
Voda – vždy ANO
PŘESNÍDÁVKY  A  SVAČINY  
Luštěninová nebo zeleninová pomazánka 4 x
Rybí pomazánka Min. 2 x
Obilná kaše (rýže, vločky, jáhly, kukuřičná krupice, pohanka, pšeničná krupice..) 2 x
Zelenina a ovoce vždy součástí svačiny ANO
Celozrnné, vícezrnné, žitné či speciální pečivo (včetně chleba) 8 x
Mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, sýry) 1 – 2 x týdně
Mléko (dítě by mělo vypít 0,2l) denně
Smažené jídlo 1 x měsíčně